Wat willen wij precies doen?

Wij willen dat het systeem van partijfinanciering hervormd wordt en dat de democratische arena opengesteld wordt voor nieuwkomers.

De bestaande politieke partijen verdelen jaarlijks zo'n 93 miljoen onder elkaar, driekwart daarvan is belastinggeld. Nieuwe initiatieven krijgen geen publiek geld en moeten zelf voor hun financiering instaan. Dat is een 'concurrentievervalsing' die het haast onmogelijk maakt om echte politieke vernieuwing te brengen en het verarmt dus onze democratie.

Het spreekt vanzelf dat de bestaande partijen dat voordeel niet zomaar willen opgeven. Verder dan 'voorstellen' in het parlement, die uiteraard verworpen worden, komen ze niet. Daarom zochten wij een andere manier om schot in de zaak te brengen.

Samen met juridische experts hebben we onderzocht of er geen mogelijkheid is om via (grond)wettelijke weg een hervorming te forceren en er zijn duidelijk steekhoudende argumenten voor te vinden.

Concreet dagvaarden we dus de Belgische Staat en vragen we het Grondwettelijk Hof om de discriminatie in de partijfinanciering te laten hervormen.

Hoe willen wij dat de partijfinanciering hervormd wordt?

Concreet willen wij dat:

- de publieke financiering met 25% wordt verminderd

- de discriminatie tussen grote en kleine partijen weggenomen wordt: een stem is een stem, dus dotatie per stem moet ook gelden voor partijen die NIET in het parlement zitten

- er een basisfinanciering komt voor nieuwe partijen als die erin slagen 25.000 handtekeningen te verzamelen.